Абортът: библейската гледна точка

Абортът е убийство, което Библията наказва със смърт.

За да докажем това, първо трябва да докажем, че нероденият човек се разглежда от Библията като пълноценен и завършен човек.

Ето няколко примера:

Благовещението на Дева Мария от ангела (Евангелие от Лука, глава 1, ст. 31, 32):

И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида.

Думите на Господ към Ревека(Ребека) относно Исав и Яков (Битие, гл. 25, ст. 23):

А Господ й рече: – Два народа са в утробата ти и две племена ще се разделят от корема ти; едното племе ще бъде по-силно от другото племе и по-големият ще слугува на по-малкия.

В 13-та глава (ст. 3-5) на книгата Съдии виждаме, че ангелът говори на жената на Маное и майка на Самсон още отпреди да забременее да се пази да не пие вино или спиртно питие, нито да яде нещо нечисто, защото

И ангел Господен се яви на жената и каза й: Ето, сега си бездетна и не раждаш; но ще заченеш и ще родиш син. Затова, пази се сега да не пиеш вино или спиртно питие, и да не ядеш нищо нечисто. Защото, ето, ще заченеш и ще родиш син; и бръснач да не мине през главата му, защото още от рождението си детето ще бъде Назирей Богу; и той ще почне да избавя Израиля от ръката на филистимците.

(В книгата Левит, глава 6, се разглежда подробно назирейския обет, който включва отказване от вино, спиртни питиета, оцет от спиртни питиета, както и всякакви питиета от грозде, а също и прясно и сухо грозде.)

С това се надявам да сме изяснили, че човек се приема от Библията като такъв още от зачеването му. И оттам насетне всякакъв аборт е практическо убийство на човек. (Неволното помятане не е аборт в смисъла на разглеждания въпрос. Тук говорим за аборта като преднамерено отстраняване на неродения човек от утробата.)

На това място трябва да посочим и статията „Смъртното наказание: библейската гледна точка“ (http://mihailmateev.com/?p=389) /автор: Божидар Маринов/, откъдето да стане ясно, че преднамереното убийство на човек се наказва с нищо друго, освен със смърт – защото човекът е създаден по Божия образ и подобие, и който вдигне ръка да убие човек, всъщност вдига ръка срещу Самия Бог, по Чийто образ е жертвата.

Единственото, което остана, е да видим гледната точка на Библията спрямо аборта: цитат от частта, посветена на аборта, от том първи на книгата „Институти на библейския закон„, глава 6, точка 6 на Раусас Джон Ръшдуни:

6. Аборт

Абортът, унищожаването на човешки ембрион или зародиш, от дълго време е смятан според библейските стандарти за убийство. Основанието за тази присъда са Шестата заповед и Изход 21:22-25. „Обяснителното цитиране” от Касуто на този текст изяснява неговото значение:

Когато мъже се бият и по невнимание ударят жена с дете, и детето се роди преждевременно, но няма пакост – тоест жената и детето не умрат – онзи, който я е ударил, непременно трябва да бъде наказан с глоба. Но ако стане пакост, тоест, жената умре или детето умре, тогава да дадеш живот за живот.[88]

Коментарът на Кайл и Делицш е важен:

Ако мъже се бият и ударят жена с дете, която е наблизо или е между тях с цел да ги помири, така че детето излезе (излезе на света), и няма никаква повреда нито на жената, нито на детето, което се е родило, трябва да се плати парично обезщетение според както съпругът на жената изиска, и той трябва да го плати . . . чрез (позоваване на) посредници. Глобата се налага, защото дори да няма щета на жената и на плода на утробата й, такъв удар може да застраши живот. . . . Множественото число . . . се използва за всеки случай, защото е възможно да има повече от едно дете в утробата. „Но ако има вреда (на майката или на детето), тогава да дадеш живот за живот, око за око . . . рана за рана”: така трябва да се извърши съвършено възмездие.[89]

Важността на Изход 21:22-25 става още по-очевидна, когато осъзнаем, че това е казусен закон, т.е. чрез минимален казус установява определени по-широки изводи. Нека да разгледаме някои от изводите от този текст: Първо, много очевидно, текстът цитира не случай на съзнателен аборт, а случай на неволен аборт. Ако наказанието дори за неволния аборт е толкова сурово, очевидно е, че съзнателно извършеният аборт е много категорично забранен. Не е задължително да се забранява преднамереният аборт, тъй като той вече е забранен от този закон. Второ, наказанието дори за неволен аборт е смърт. Ако човекът, който по време на сбиване непреднамерено удари бременна жена и предизвика аборт, трябва да получи смъртно наказание, колко повече някой, който преднамерено извърши аборт? Трето, дори да не последва никакво нараняване на майката или зародиша, човекът в случая подлежи на глоба, и наистина трябва да бъде глобен. Очевидно законът категорично защитава бременната жена и нейният зародиш, така че всяка бременна жена има силна законова закрила над себе си. Четвърто, тъй като дори майката-птица с яйца или малки е закриляна от закона (Вт. 22:6, 7), очевидно всяка намеса във факта на раждането е сериозен въпрос: унищожаването на живота е забранено, освен когато е задължително или позволено от Божия Закон.

И така – майката носи отговорност за своето неродено дете. Ако тя преднамерено отнеме живота му чрез аборт, тя е виновна за преднамерено убийство на човек. Солидарно виновни са и бащата – като подбудител, и лекарите, които извършват аборта.

Ако майката е самотна майка – тоест детето е от случайна връзка, а понякога майката не може да си спомни името на бащата – то майката носи основна отговорност за аборта, заедно с лекарите, които го извършват. Наказанието отново е смърт – както за майката, така и за асистиращите лекари.

Често като довод за аборт (т.е. убийство) се дава лекарската препоръка за аборт. Всъщност се оказва, че от медицинска гледна точка към настоящия момент повече от 100 видни американски лекари са съгласни със следното твърдение:

„I agree that there is never a situation in the law or in the ethical practice of medicine where a preborn child’s life need be intentionally destroyed by procured abortion for the purpose of saving the life of the mother. A physician must do everything possible to save the lives of both of his patients, mother and child. He must never intend the death of either.“

„Съгласен/на съм, че никога не е имало ситуация в закона или етичното упражняване на медицинската професия, в която животът на неродетото дете да е нужно преднамерено да бъде прекъснат чрез предизвикан аборт, с цел да се запази живота на майката. Лекарят трябва да направи всичко възможно да спаси живота и на двамата си пациенти, майката и детето. Той не трябва никога да планира смъртта на когото и да е от двамата.“

Това твърдение, заедно със списъка с подписалите, включително и известни лекари – бивши абортисти, може да се види на следния адрес: http://www.abortiontv.com/Lies%20&%20Myths/LifeOfMotherException.htm. На същата страница е посочен и пощенски адрес, където могат да се видят подписите.

Как може да се избегне ситуацията, в която да сте изправени пред дилемата за аборт? Лесно – не правете секс преди брака. Оставете това за след женитбата с подходящия мъж, който да може да носи отговорност за действията си.

Ако все пак сте в такава ситуация на дилема – запазете детето. Вече нямате извинение за аборт.